Wat doen we

Wat doen we

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

Dirk Cupido is naast voorzitter ook de penningmeester van de vereniging en treedt op als contactpersoon binnen het bestuur met betrekking tot de werkgroep Douane Aangelegenheden. Daarnaast is hij voorzitter van OCEAN en lid van het bestuur van de Vereniging van Aanverwante Bedrijven, onderdeel van Deltalinqs.
De VAB verenigt maritieme service verleners in de Rotterdamse haven (roeiers, sjorders, beveiligers, loodsen, scheepsbevoorraders en dergelijke).

John Blom is naast vice voorzitter ook de contactpersoon naar douane voor A.E.O aangelegenheden en hij is lid van de Klankbordgroep Infrastructuur en Bereikbaarheid van Deltalinqs.

Tim Prins is secretaris; het secretariaat wordt feitelijk gevoerd door Van Weperen & Partners te Hellevoetsluis, Jessica van Weperen.

Joep van Eijk is voorzitter van de ballotagecommissie.

Max Geeratz treedt op binnen het bestuur als contactpersoon voor de werkgroep Veterinaire Aangelegenheden.

Het bestuur heeft in zijn algemeenheid de volgende uitvoerende taken op zich genomen:

 • Het dagelijks volgen van zaken die van belang kunnen zijn voor de leden;
 • Lobby activiteiten bij nationale en internationale overheden;
 • Consulteren van locale en nationale autoriteiten;
 • Adviseren van leden over zaken die voor hen van belang zijn;
 • Het uitgeven van een jaaroverzicht;
 • Het houden van netwerkbijeenkomsten en ledenvergaderingen;
 • Deelname in bestuur en werkgroepen van de I.S.S.A.;
 • Het verzorgen van deelname aan de jaarlijkse I.S.S.A. Conventie & Trade Exhibition;
 • Deelname in werkgroepen van Deltalinqs (Voorheen S.V.Z.)
 • Deelname in werkgroepen van A.I.P. (Agrarisch Import Platform)
 • Deelname in werkgroepen/dossierteams van de Overheid
 • Deelname in bestuur en werkgroepen van O.C.E.A.N.

Werkgroepen / commissies

Werkgroep douane aangelegenheden
Deze werkgroep onderhoudt contacten met Directies van Douane, Beleidsmedewerkers, Hoofden van Douaneposten en hun klantcoördinatoren.
Actuele zaken die van belang zijn voor bedrijven of groepen van bedrijven worden ter hand genomen en door overleg wordt geprobeerd om tot werkbare oplossingen te komen.
Specifieke zaken aangaande vergunningen, zekerheidstellingen en aanzuiveringen van documenten worden regelmatig met de leden overlegd. Tevens vindt overleg plaats met andere organisaties zoals Eigen Vervoers Organisatie (E.V.O.) en Transport en Logistiek Nederland (T.L.N.).
Ook via O.C.E.A.N., de vereniging van scheepsleveranciers in Europese Unie landen waar de NVVS lid van is worden douanezaken voor de leden behartigd.

De Werkgroep Douane aangelegenheden bestaat uit de volgende leden:

 • Peter de Haas – Klevenberg Shipping Center BV (voorzitter)
 • Tim van Diest – H. Ferwerda BV
 • Sebastiaan Teunissen – Pentrade BV
 • Ed de Wit- B&S Bosman Global BV
 • Roelof Andringa – Andringa Douane Advocaat (adviseur)
 • Alexander Septer – Burando Customs Services BV (adviseur)

Werkgroep I.S.P.S.
Sinds 1 juli 2004 is globaal de International Ship and Port facility Security code geïmplementeerd.
De NVVS heeft voor haar leden een Werkgroep I.S.P.S. samengesteld om in goed overleg met betrokken partijen werkbare situaties te creëren en te behouden voor de bezoekers en bevoorraders via haventerminals aan schepen. Hiervoor werd o.a. in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en havenwerkgeversvereniging Deltalinqs voor de NVVS leden een Branch Beveiligingsverklaring opgesteld (zie rechtsonder op de home page). Deze verklaring moet het mogelijk maken om sneller toegelaten te worden op de haventerminals en schepen. De Werkgroep I.S.P.S. bestaat uit de volgende leden:

 • John Blom – Neko Ship Supply BV

Werkgroep veterinaire aangelegenheden
Teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de constante stroom van nieuwe c.q. aangepaste wet- en regelgeving, is de werkgroep veterinaire aangelegenheden in het leven geroepen.
Het team bestaat uit medewerkers met de nodige vakkennis, die afkomstig zijn van bedrijven die lid zijn van de NVVS.  Door regelmatig overleg met Branche en Overheid wordt een werkbare omgeving gecreëerd voor leden die zich met de handel in veterinaire producten bezighouden. Naast de gebruikelijke dagelijkse gang van zaken, zet de werkgroep zich tevens in voor het verbeteren van de logistieke, de informatie- en controleprocessen. Via O.C.E.A.N., de Europese vereniging van scheepsleveranciers waarbinnen de NVVS een bestuurfunctie bekleedt, wordt de wet- en regelgeving vanuit Brussel eveneens nauwgezet gevolgd. Waar nodig wordt door intensief lobbyen het belang van onze branche behartigd.

De werkgroep veterinaire aangelegenheden bestaat uit de volgende leden:

 • Max Geeratz – B&S Bosman Global BV (voorzitter)
 • Tim van Diest – H. Ferwerda BV
 • Peter de Haas – Klevenberg Shipping Center BV
 • Paul van Lieshout – Maas Shipstores BV
 • Hans Busbroek – HZ Logistics BV

Ballotagecommissie

De ballotagecommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Joep van Eijk – Kroonint B.V. ( voorzitter)
 • Eric Bezemer – Neko Ship Supply BV
 • Danny Nossent – Pentrade B.V.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Bas Been – InterTransIS
 • Jeroen van Waveren – Technotrading Schiedam BV